Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Obchodné meno:
Liptov resort, s.r.o., Liptovská Sielnica 131, 032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 51 685 981, DIČ: 2120750775 (ďalej len prevádzkovateľ)
Zastúpený:
Mgr. Ján Zimáni, kontakt: mob.: 0908 538 808, e-mail: info@villaflora.sk
Prevádzky:
Resort Villa Flora***, Liptovská Sielnica 131
Liptovská Sielnica, 032 23 (ďalej len ubytovacie zariadenie)
Typ prevádzky:
Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277 26.júna 2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky pre ubytovaciezariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried, je ubytovacie zariadenie Resort Villa Flora*** zaradené do kategórie Ubytovanie na súkromí, objekt v triede ***

Klient:
Fyzické osoby, právnické osoby (ďalej len „Hosť“)

Záväznou rezerváciou pobytu Hosť akceptuje a prijíma Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Prevádzkové pokyny ako zmluvnú podmienku ubytovania zároveň je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.

 

Rezervácia ubytovania

 

 • Vyplnenie a odoslanie rezervačného formulára na www.villaflora.sk - REZERVÁCIA slúži ubytovaciemu zariadeniu len ako podklad pre vypracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie.
 • Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.
 • Za záväzné potvrdenie sa považuje prijatie alebo pripísanie zálohovej platby vo výške cca 50% z celkovej ceny pobytu na účet ubytovacieho zariadenia.
 • Pripísanie zálohovej platby na účet ubytovacieho zariadenia bude Hosťovi obratom potvrdené spolu so záväznou rezerváciou pobytu.
 • V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude Hosťom uhradená v lehote do 1-2 pracovných dní, táto rezervácia pobytu je neplatná.
 • Doplatok vo výške cca 50% z ceny pobytu Hosť uhradí v hotovosti najneskôr v deň príchodu do ubytovacieho zariadenia.

Ubytovací poriadok, spôsob a podmienky ubytovania

 • Resort Villa Flora*** (Ubytovacie zariadenie) môže ubytovať hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený.
 • K prihláseniu je hosť povinný po príchode do ubytovacieho zariadenia za účelom ubytovania predložiť prevádzkovateľovi svoj platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz) v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registry obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať personálu ubytovacieho zariadenia predložené úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.
 • Pri príchode skladá Hosť vratný depozit vo výške min. 50,-€. Depozit slúži na krytie spotreby Hosťa, alebo možnej spôsobenej škody Hosťom na zariadení izby, apartmánu. Depozit skladá Hosť v hotovosti. Hosť je povinný si po príchode do izby, apartmánu skontrolovať úplnosť a stav inventáru. Prípadné nedostatky je povinný nahlásiť personálu ubytovacieho zariadenia. Ak tak neučiní, ubytovacie zariadenie má právo účtovať hosťovi za škodu alebo chýbajúci inventár tak, ako by to spôsobil Hosť.
 • Príchod hostí v nástupný deň na pobyt je možný od 15.00 hod.
 • Izbu, apartmán ubytovacie zariadenie rezervuje pre Hosťa v nástupný deň na pobyt do 19.00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • Pri príchode odporúčame, aby Hosť, ktorý má rezervované ubytovanie informoval, najmenej 1 hod. pred plánovaným príchodom, personál ubytovacieho zariadenia.
 • V deň odchodu je Hosť povinný uvoľniť izbu, apartmán najneskôr do 09.30 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • V prípade oneskoreného odchodu Hosťa má ubytovacie zariadenie právo účtovať Hosťovi poplatok vo výške:
 • 50% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 11.00 hod.
 • 100% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 13.00 hod.
 • Izba, apartmán sa považujú za uvoľnený po tom čo Hosť vynesie všetky svoje osobné veci a odovzdá kľúče personálu ubytovacieho zariadenia.
 • Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo kedykoľvek počas pobytu Hosťa skontrolovať inventár a stav izby/apartmánu, úhradu a spotrebu Hosťa, a to najneskôr počas dňa uvoľnenia izby hosťom.
 • V deň odchodu ubytovacie zariadenia požaduje odovzdať izbu, apartmán v takom stave v akom si v deň príchodu izbu, apartmán, alebo iné zariadenie Hosť prebral.
 • Pri bezškodovom pobyte v ubytovacom zariadení bude depozit 50,-€ v plnej výške vrátený Hosťovi.
 • V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je hosť v povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Ubytovacie zariadenie vyžaduje od hosťa uzamykať ubytovací objekt.
 • Za akékoľvek prípadné straty cenností hosťa v Resorte Villa Flora*** prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Prenájom alebo používanie akéhokoľvek zariadenia a vybavenia Resortu Villa Flora (vonkajšie detské ihrisko, trampolína, bicykle, bazén, relaxačný bazén, sauna,...) je výlučne na vlastnú zodpovednosť hosťa. Za prípadné úrazy v Resorte Villa Flora*** prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Za straty, škody a znehodnotenie majetku Resortu Villa Flora*** spôsobené hosťom, zodpovedá hosť a prevádzkovateľ má právo účtovať od hosťa náhradu škody.
 • Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch Resortu Villa Flora*** fajčenie prísne zakázané !!!
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať čas prevádzky všetkých doplnkových služieb a zariadení z dôvodu ich funkčnej a technickej spôsobilosti (bicykle, vonkajšie detské ihrisko, trampolína, bazén, relaxačný bazén, sauna...).
 • V objektoch Resortu Villa Flora*** nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu (holiace a masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)
 • V apartmánoch, izbách a spoločenských priestoroch nesmie hosť bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa robiť akékoľvek zmeny, úpravy a opravy na zariadení, zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • Prevádzkovateľ vyžaduje od hosťa dodržiavať ubytovací poriadok.
 • V prípade, že hosť pokyny uvedené v ubytovacom poriadku poruší, alebo neakceptuje má
 • prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej hosťom.
 • Hosť ubytovaný v Resorte Villa Flora*** je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku.
   

Základné informácie o bazéne

 • Prevádzková kapacita bazéna je max. 8 osôb.
 • Hĺbka vody v bazéne je 1,2 m.
 • Teplota vody v bazéne je 26 až 29 C.
 • Bazén je napúšťaný pitnou vodou z verejnej vodovodej siete.
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a kontrolu pri úprave vody na kúpanie. Kvalitu vody podmieňuje predovšetkým jej hygienická a zdravotná nezávadnosť a vplýva na ňu aj čírosť (priehľadnosť) vody.
 • Počas prevádzky je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia.
 • Dezinfekcia bazénovej vody je zabezpečená automatickým dávkovaním Ph – a chlórnanu sodného. Dezinfekcia prebieha tak, aby hodnota voľného chlóru bola najviac 0,5 mg/l a viazaného chlóru najviac 0,3 mg/l.
 • Denne je prevádzkovateľom zabezpečená priebežná kontrola kvality vody a funkčnosti dezinfekčných zariadení.
 • Raz za 6 mesiacov je bazén úplne vypustený, za účelom chemického a mechanického vyčistenia dna a stien bazénov, vrátane vykonávania potrebných opráv v telese bazénov.

Prevádzkové pokyny pre bazén

 • Bazén je v prevádzke denne Utorok - Nedeľa v čase od 10.00 hod. do 21.00 hod.
 • V Pondelok je bazén z technických príčin /sanitárni deň/ mimo prevádzky.
 • Vstup do priestorov bazéna je povolený len pre ubytovaných hostí rámci doplnkových služieb Resortu Villa Flora***.
 • Doba pobytu v priestoroch bazéna v prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita bazéna je stanovená v maximálnej dĺžke 2 hod.
 • Vstup do priestorov bazéna je na vlastnú zodpovednosť hosťa. Za prípadné poranenie, úrazy, ktoré si klient spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku, prevádzkovateľ resortu Villa Flora*** nenesie zodpovednosť.
 • Deti mladšie ako 15 rokov musia byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Platí pravidlo, že každá osoba musí byť sprevádzaná inou osobou.
 • Úraz je potrebné hlásiť prevádzkovatelovi resoru Villa Flora***, príp. podľa závažnosti úrazu neodkladne privolať lekársku záchrannú službu na čísle 112.
 • Vstup do priestorov bazéna je povolený len v prezuvkách.
 • Pred vstupom do bazéna je každý návštevník povinný sa osprchovať, umyť sa mydlom, alebo telovým šampónom, znova sa osprchovať tak, aby na tele nezostalo mydlo.

JE ZAKÁZANÉ ! ! !

 • Skákať do bazéna.
 • Do priestorov bazéna nosiť sklené predmety.
 • Fajčiť v priestoroch bazéna.
 • V priestoroch bazéna konzumovať jedlo a požívať alkoholické alebo nealkoholické nápoje.
 • Vstupovať do bazéna osobám, ktoré trpia na infekčné choroby, kožné choroby alebo osobám pod vplyvom alkoholu.

Počas pobytu v bazéne a v priľahlých priestoroch je každý hosť povinný udržiavať čistotu,
riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa, dodržiavať znenie písomných pokynov a príkazov tohto
prevádzkového poriadku.

Prevádzkové pokyny pre saunu a wellness

 • Vstup do priestorov sauny a wellness je povolený len pre ubytovaných hostí v rámci doplnkových služieb Resortu Villa Flora***.
 • Pred vstupom do sauny a wellness ste povinny sa dôkladne umyť mydlom a osprchovať sa.
 • Do wellness a sauny vstupujte bez plaviek.
 • Efekt potenia sa v saune vyvoláte keď bude suchí a ovinutí plachtou.
 • V saune dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy.
 • V saune môžete sedieť, alebo ležať a to len na plachte.
 • Počas potenia sa môžete vykonať samomasáž tela rukami, čím sa zvýši efekt prekrvenia pokožky a jej očistenia.
 • Dokonalé prekrvenie organizmu v saune sa dosiahne v priebehu 10 – 15 minút. Potom sa osprchujte studenou vodou a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a krátko pobudnite mimo sauny. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície, ideálne však trikrát.
 • Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa do sucha.
 • Po saunovaní zostaňte ležať cca 30 min. uvoľnene a relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.
 • V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď opustite priestor sauny a vyhľadajte obsluhujúci personál.
 • Deti sa nesmú v saune zdržiavať bez dozoru dospelých.
 • Do sauny je zakázané brať elektrické prístroje.
 • Manipulovať so zariadením smie len prevádzkovateľ prípadne ním poverená osoba.

Kotraindikácie sauny

 • Saunovanie a wellness prospieva zdraviu človeka, ale je určené predovšetkým zdravým osobám.
 • Osoby trpiace cievnymi a srdcovými ochoreniami môžu používať saunu po porade s lekárom. Do sauny a wellness nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, malátnosťou; ďalej osoby s otvorenými hnisavými alebo krvavými ranami a pod. Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami, ako i osobám, u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba. Zakázaný je vstup osobám pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky.Hosť ubytovaný v Resorte Villa Flora*** je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkových pokynov pre bazén, privátne wellness a saunu. V prípade, že hosť uvedené pokyny poruší, alebo neakceptuje, má prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej hosťom.

 

Storno podmienky

 • Prenajímateľ je oprávnený účtovať kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu - storno poplatok zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo telefonicky v nasledovných lehotách:
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu viac ako 30 dni pred nástupom na pobyt Vám bude 100% prijatej zálohovej platby vrátený na účet unížený o manipulačný poplatok.
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu 30 a menej dni pred nástupom na pobyt 100% prijatej zálohovej platby zostáva prevádzkovateľovi na pokrytie vzniknutých strát.
 • Na základe obsadenosti a možnosti ubytovacieho zariadenia vám môže byť ponúknutý náhradný termín pobytu za rovnakých podmienok ako pri stornovanom pobyte s tým, že Vaša zaplatená zálohová platba bude v plnej výške akceptovaná.
 • Pri stornovaní rezervácie celého objektu skupinou platia nasledovné storno poplatky:
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu Viac ako 90 dni pred nástupom na pobyt Vám bude 100% prijatej zálohovej platby vrátená na účet, unížená o manipulačný poplatok.
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu 90 a menej dní pred nástupom na pobyt 100% z výšky prijatej zálohovej platby zostáva prevádzkovateľovi na pokrytie vzniknutých strát.
 • V prípade, že sa počas vášho pobytu odídete skôr, platba za pobyt vám nebude vrátená späť.